Tải về

Router N

Mã sản phẩmPhiên bản phần cứng
Phiên bản Firmware
Download
A6004NS
V1.0A6004NS_en_9_998http://document.totolink.vn/fw/RouterAC/A6004NS.zip
A800R
V1.0A800R_V5.9c.680_B20170913_EN
http://document.totolink.vn/fw/RouterAC/A800R.rar
A3V1.0A3_9_990.binhttp://document.totolink.vn/fw/RouterAC/A3.rar
A3002RU
V1.0A3002RU_V1.0.4_20170526http://document.totolink.vn/fw/RouterAC/A3002RU.zip
N600RV1.0N600R_V5.3c.5507_B20171031_ENhttp://document.totolink.vn/fw/HighPower/N600R.rar
N302R Plus
V3.0N302RPlus_V3.1.4_20170525
http://document.totolink.vn/fw/RouterN/N302RPlus_V3.zip
N300RT
V2.0N300RT_V2.2.0_20170525http://document.totolink.vn/fw/RouterN/N300RT.rar
N200RE
V3.0N200RE-V3.1.2_20170526http://document.totolink.vn/fw/RouterN/N200REV3.zip
V2.0N200RE-V2.4.6_20161110http://document.totolink.vn/fw/RouterN/N200REV2.rar
N300RHV4.0N300RH_V6.1c.1286_B20170724_EN
http://document.totolink.vn/fw/HighPower/N300RH-V4.rar
V3.0N300RH_V3.1.0-B20161028.1830
http://document.totolink.vn/fw/HighPower/N300RH-V3.rar
V2.0N300RH_V2.2.0-B20161111.0846http://document.totolink.vn/fw/HighPower/N300RH%20V2.rar
N150RTV2.0N150RT_V2.2.0_20170526
http://document.totolink.vn/fw/RouterN/N150RT.zip
N100REV3.0N100RE_V3.2.0_B20171114.1523http://document.totolink.vn/fw/RouterN/N100RE_V3.rar
V2.0N100RE_V2_160726
http://document.totolink.vn/fw/RouterN/N100REV2.rar
F2V2.0F2-V2.2.0-B20161029.1115http://document.totolink.vn/fw/RouterN/F2.rar

Extender

Mã sản phẩmPhiên bản phần cứng
Phiên bản Firmware
Download
EX100
V1EX100_V1.0.379_B20170208http://document.totolink.vn/fw/Extender/EX100.rar
EX200
V1(EN)EX200_V5.2.3c.5426_B20171017_ENhttp://document.totolink.vn/fw/Extender/EX200-5426.rar
V1(VN)EX200_V5.2.3c.5443_B20171024_VNhttp://document.totolink.vn/fw/Extender/EX200%20VN.rar
EX300
V1EX300_en_9_74http://document.totolink.vn/fw/Extender/EX300.zip
EX750
V1EX750_en_9_993
http://document.totolink.vn/fw/Extender/EX750.zip
EX1200V1

Other

Mã sản phẩmPhiên bản phần cứngPhiên bản FirmwareDownload
A6004NSV1.0A6004NS_en_9_998http://document.totolink.vn/fw/RouterAC/A6004NS.zip
A800RV1.0A800R_V5.9c.680_B20170913_ENhttp://document.totolink.vn/fw/RouterAC/A800R.rar