Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm dự án trọng điểm quốc gia hầm đường bộ qua Đèo Cả