Lễ kỷ niệm hoàn thành gói thầu HV2-XL1.1 Đào và gia cố 100m dầu hầm Đông phía Bắc Hải Vân